Dotace

Adresa

 • Neplachov 129
 • 373 65 Neplachov

Podpořte své podnikání dotací!

 

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

 

Úspory energie – pořízení nového stroje/technologie do provozovny

 

 • Žadatel musí mít uzavřené minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období
 • Žadatel musí v současnosti vlastnit fungující stroj, který prokazatelně používá v areálu společnosti (budou potřeba faktury za projeté palivo) a který by chtěl novým strojem nahradit
 • Nový stroj musí být používán pouze v areálu podniku
 • Výrobní kapacita nového stroje nesmí převyšovat výrobní kapacitu nahrazovaného zařízení (= stroj musí být využíván ke stejné činnosti, jako stroj předchozí; pokud bude nový stroj např. výkonnější, bude pracovat po kratší dobu,…)
 • Po výměně stroje musí být starý nahrazovaný stroj ekologicky zlikvidován – prokazuje se dokladem o ekologické likvidaci
 • Míra dotace záleží na velikosti podniku:
  - malý podnik (do 50 zaměstnanců) – 50 %
  - střední podnik (do 250 zaměstnanců) – 40 %
  - velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 30 %
 • K žádosti o podporu se dokládá energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracovaný autorizovanou osobou, ve kterém jsou vypočteny budoucí úspory energie v GJ a snížení emisí CO2 – na základě vypočtených úspor je teprve možné spočítat body a říci, jestli je možné žádost o podporu podat
 • Čím více GJ a tun CO2 bude výměnou stroje uspořeno a čím menší bude rozpočet projektu, tím větší je šance k získání dotace
 • Doba udržitelnosti projektu je pro malé a střední podniky 3 roky, tedy po dobu tří let musí být stroj používán k činnostem a za dodržení podmínek, ke kterým se žadatel zaváže v žádosti o dotaci
 • Ke dni podání žádosti musí mít být žadatel zapsán v Registru skutečných majitelů (minimálně je nutné mít potvrzení o podání žádosti o zápis do registru)
  Na pořízení stroje musí být provedeno výběrové řízení podle pravidel poskytovatele dotace
   

Z programu Úspory energie lze dále např. zateplit provozovnu, vyměnit osvětlení, využít odpadní teplo pro spotřebu podniku aj.

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

 

Investice do zemědělských podniků (dotace až 60 %)

 

 • Může žádat zemědělský podnikatel či skupina zemědělců
 • Podporovanými oblastmi jsou investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, k modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, ke zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím
 • Dotace je 40 % ze způsobilých výdajů s možností zvýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce (s historií méně než pět let) a o 10 % v případě, že projekt je realizovaný v ANC oblastech (dříve LFA)
 • Minimální částka, ze které je stanovena dotace, je 100 000 Kč, maximálně 75 mil. Kč
   

V rámci investic do zemědělských podniků si žadatelé mohou pořídit například:

 • stavby a technologie pro živočišnou výrobu (stáje, pastevní areály, hnojiště, skladovací prostory)
 • stavby a technologie pro rostlinnou výrobu (sklady, nosné konstrukce sadů, chmelnic, vinic, protikroupové a protidešťové systémy, skleníky, foliovníky)
 • pořízení běžných zemědělských strojů (např. pořízení žacího stroje, obraceče/shrnovače píce, lisu na válcové balíky, samojízdného nakladače, válců, smyku, pluhu, kypřiče, secího stroje, podmítače, rozmetadla, cisterny atd.)
 • pořízení speciálních zemědělských strojů pro zemědělskou výrobu (např. krmné vozy míchací, samojízdné nakladače, lisy na hranolovité balíky, stroje pro založení porostu, pro péči o porost, pro sklizeň a odvoz a dále speciální traktory do vinic, chmelnic, pro ovoce, zeleninu a cukrovku, a
 • systémy GPS pro asistované i automatické řízení traktorů atd.)
  pořízení strojů přispívajících ke snižování úniku čpavku do ovzduší (např. hadicové aplikátory, zapravovače kejdy, čerpadla traktorová i s vlastním pohonem, aplikační konzoly na meziřádkové hnojení, aplikační kypřiče atd.)
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech o min. kapacitě 6 000 l vč. svodů vody ze střech
  investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

Technika a technologie pro lesní hospodářství (dotace až 50 %)

 • Mohou žádat fyzické (i nepodnikající) nebo právnické osoby (držitelé lesů - vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů), sdružení a spolky s právní subjektivitou, vysoké školy se školním lesním podnikem, střední školy nebo učiliště se školním polesím, obce, jimi zřízené právnické osoby, dobrovolné svazky obcí
 • V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví (malý nebo střední podnik)
 • Dotace je 50 % ze způsobilých výdajů, min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, je 10 tis. Kč, max. výdaje jsou 10 mil. Kč.
   

V rámci investic do lesní techniky lze žádat například na:

 • pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní traktor, harvestor, harwarder, kůň a vlek, železný kůň, naviják)
 • pořízení strojů pro zpracování potěžebních zbytků (štěpkovač, štípací stroj)
 • pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním (talířová fréza)
 • pořízení strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost (sázecí a rýhovací stroje, kultivátor, vyorávač, postřikovač, skleníky, fóliovník, kompostér, sázecí robot)
 • pořízení strojů pro údržbu a opravy lesních cest (pouze jako nesené adaptéry k traktoru)
   

Pro více informací nám neváhejte napsat: dotace@deutzfahr.cz

Poptávkový formulář

Nastavení soukromí a cookies

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Více informací a nastavení